Fondet har som formål å øke livsgleden hos psykiatriske langtidspasienter under offentlig omsorg.

Målgruppen er personer i Norge med kroniske psykoselidelser, unntaksvis med andre tilsvarende alvorlige sinnslidelser.

Fondet ble stiftet i 1993 og gir økonomiske bidrag til anskaffelse av ting og tjenester som pasientene ikke har råd til, og som ikke skal dekkes over offentlige budsjetter (dvs av helseforetak, kommunen, NAV osv). Bidrag gis etter individuell søknad fra pasienten eller en som har omsorg for vedkommende. Det kan også gis bidrag til tiltak for en gruppe pasienter i en dag- eller døgninstitusjon.

Eksempler på ting og tjenester det kan søkes om, er en teaterbillett, en fin ny frisyre, sportsutstyr og –utgifter, hobbymateriale, en ferietur, en fellesutflukt, et pent servise til avdelingen når høytider skal feires, et par elegante sko, en ny CD eller en iskrem i utide, et idrettsarrangement eller en middagsklubb; – til alt som gir et streif av rødt i alt det hverdagslige grå.


De fleste av de mange tusen langtidspasienter under offentlig psykiatrisk omsorg er uføretrygdet på minstepensjon. Når det offentlige har tatt refusjon for forpleiningsutgiftene, har pasientene sjelden så mye som to–tre tusen kroner pr måned for å dekke alle personlige behov – toalettartikler, klær, reiser, fornøyelser etc. Pasienter som er hjemmeboende, bor ofte i kommunale leiligheter med høy husleie. Når boutgifter er betalt, har mange knapt igjen til mat og klær. Husleien kan overstige utbetalt trygd, slik at de er henvist til sosialhjelp for livsopphold. Tilværelsen som langtidspasient krever stor nøysomhet.

Den oppmuntring som ligger i muligheten til å få noe som ikke er strengt nødvendig, kan bety så meget.

Fondet er omtalt i Legathåndboken.
Fondet tar bare imot søknader som sendes i posten til forretningsfører, advokatfirma Borge, Roald Amundsens gate 6, Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo. Søknadsfrist er 30. april og utdelingen skjer i første halvdel av juni. Søknader fra enkeltpersoner må attesteres av behandlende lege/psykolog og dokumentasjon for inntekts- og formuesforhold må vedlegges. Som hovedregel tar fondet sikte på å dele ut mindre bidrag til enkeltpersoner, og noen større porsjoner til institusjoner. Søknadene makuleres etter at de er behandlet.

For at vi skal kunne behandle søknaden må den inneholde:
• Søkers navn, adresse og bankkonto
• Hva det søkes om støtte til med begrunnelse

Disse vedlegg må følge søknaden:
• Bekreftelse fra fastlege, psykolog, psykiater, DPS eller psykiatrisk avdeling om at søkeren har en kronisk psykoselidelse eller tilsvarende alvorlig psykisk lidelse. 

• Dokumentasjon av inntekts- og formuesforhold (Ligningsattest, skatteoppgjør eller lignende)

Velferdsfondets styre

  • avdelingsoverlege Asbjørn Restan (Blakstad sykehus)
  • overlege Randi Rosenqvist (Ila fengsel og forvaringsanstalt)
  • tidligere avdelingsoverlege Einar Johnsen (Lovisenberg Diakonale Sykehus, oppnevnt av Den norske legeforening)
  • professor, dr. juris Marit Halvorsen (Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo)
  • advokat Ole Borge (møterett for Høyesterett)
  • siviløkonom Anne Birgitte Fossum (styrearbeidende i privat og ideell virksomhet)

Styrets inngående kjennskap til pasientgruppen og dens vilkår sikrer ubyråkratisk og faglig begrunnet tildeling. Forretningsfører er advokat Ole Borge. Styret og forretningsfører arbeider uten honorar. Alle administrasjonskostnader dekkes av Advokatfirmaet Borge. Hver eneste krone som kommer inn, går derfor til søkerne.

Velferdsfondet kan gjennom små bidrag skaffe mange søkere gleder, men er avhengig av velvillige gaver slik at virksomheten kan få et bedre og mere varig økonomisk fundament. Mange enkeltpersoner har i årenes løp bidratt til fondet. Større virksomheter/stiftelser har også funnet det hensiktsmessig å benytte seg av Velferdsfondets spesielle faglige kompetanse for å kanalisere bidrag til målgruppen. Velferdsfondet er svært positivt til slikt samarbeid og bidragene kan omtales i givernes årsmeldinger mv.